Privātuma politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – SIA Pick-up pakalpojumu klientam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

 

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Pick-up, vienotās reģistrācijas Nr. 40103047476, juridiskā adrese Rīgā, Matīsa iela 21 , LV-1001.
 2. SIA Pick-up  kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: Pick-up . Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA Pick-up  juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 21. punktu.

 

Dokumenta piemērošanas sfēra

 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs, paraksts
 2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām - klientiem, abonentiem un citiem SIA Pick-up  pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (abonentam, klientam, lietotājam) saņem vai nodod SIA Pick-up  jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 3. SIA Pick-up rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA Pick-up interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
 5. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA Pick-up.

 

Personas datu apstrādes nolūki

 1. SIA Pick-up apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:​
  1. 8.1.Pakalpojumu sniegšanai:
   1. klienta identificēšanai;
   2. līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
   3. pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
   4. pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
   5. klientu apkalpošanai;
   6. iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
   7. norēķinu administrēšanai;
   8. parādu atgūšanai un piedziņai; mājaslapu un mobilo lietotņu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
   9. videonovērošanas drošības nolūkiem un SIA Pick-up kompānijas leģitīmas intereses aizsardzībai (īpašuma drošības nodrošināšanai);
  2. 8.2. Biznesa plānošanai un analītikai:
   1. statistikai un biznesa analīzei;
   2. datu kvalitātes nodrošināšanai;
   3. atskaišu sagatavošanai;
   4. klientu aptauju veikšanai;
   5. nozares attīstības veicināšanai un jaunu pakalpojumu piedāvājumam;
  3. 8.3. Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai.
  4. 8.4. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
  5. 8.5. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA Pick-up.


  Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

  1. SIA Pick-up apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
   1. līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
   2. normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu SIA Pick-up saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
   3. saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
   4. leģitīmās interesēs - lai realizētu no SIA Pick-up un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA Pick-up leģitīmās intereses;
   5. datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu SIA Pick-up nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.
  2. SIA Pick-up leģitīmās intereses ir:
   1. veikt komercdarbību;
   2. pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
   3. nodrošināt līguma saistību izpildi;
   4. analizēt SIA Pick-up mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
   5. veikt darbības Klientu noturēšanai un piesaistīšanai;
   6. administrēt maksājumus;
   7. administrēt neveiktus maksājumus;
   8. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;


  Personas datu apstrāde

  1. SIA Pick-up apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA Pick-up saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
  2. SIA Pick-up sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA Pick-up prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA Pick-up uzdevumā.


  Personas datu aizsardzība

  1. SIA Pick-up aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA Pick-up saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.


  Personas datu saņēmēju kategorijas

  1. SIA Pick-up neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
   • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
   • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
   • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
   • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA Pick-up leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs SIA Pick-up leģitīmās intereses.


  Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

  Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, SIA Pick-up personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.
  Šādos gadījumos SIA Pick-up nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.


  Personas datu glabāšanas ilgums

  SIA Pick-up glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums (tajā skaitā, sarunu, kurās tiek noslēgts mutisks līgums / izdarīts pakalpojuma pieteikums, ierakstus);
  2. dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
  3. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Pick-up vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
  4. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);
  5. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
  Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
  Sarunas ar Klientu ieraksts par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, pamatojoties uz SIA Pick-up leģitīmajām interesēm, tiek glabāts 6 (sešus) mēnešus pēc sarunas ierakstīšanas datuma, un pēc tam tiek dzēsts.


  Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

  Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
  Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA Pick-up piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA Pick-up veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA Pick-up leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA Pick-up pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
  Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē SIA Pick-up birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA Pick-up pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  SIA Pick-up atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
  SIA Pick-up nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu.


  Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt.

  Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot klātienē SIA Pick-up birojā.
  Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota - klātienē SIA Pick-up birojā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
  Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
  Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.


  Saziņa ar Klientu

  SIA Pick-up veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi un pasta adresi).
  Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA Pick-up veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, sakaru pārtraukumiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).


  Komerciāli paziņojumi

  Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA Pick-up un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) SIA Pick-up veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
  Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, SIA Pick-up var veikt arī izmantojot automātiskas zvanīšanas iekārtas.
  SIA Pick-up pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz septiņām diennaktīm.
  Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka SIA Pick-up var ar viņu sazināties sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu, izmantojot Klienta atstāto kontaktinformāciju.


  Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

  SIA Pick-up mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pieejami šeit.


  Citi noteikumi

  SIA Pick-up ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju SIA Pick-up mājaslapā.
  SIA Pick-up saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas SIA Pick-up mājaslapā.
  Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2018. gada 23. maijā un aizstāj iepriekš apstiprināto privātuma politikas redakciju.